Ochrana osobních údajů

Tato webová stránka neshromažďuje osobní údaje uživatelů nad rámec nutného minima a tedy oprávněného zájmu. Získané osobní údaje nepředáváme třetím stranám. Vyjímku samozřejmě tvoří údaje které jsou vyžádány orgány státní správy a Policií ČR, které mají na informace ze zákona nárok.

Jak je to s logováním IP adres?

V případě logování serverů jde o nezbytnou technickou součást každého serveru. Logování slouží k diagnostickým účelům správce serveru a log přístupů vzniká automaticky při každém obdrženém požadavku na připojení. Stejně se logují také výskyty jakýchkoliv chyb. Z toho všeho je patrné, že při logování dochází ke zpracovávání de facto technických údajů nezbytných pro fungování příslušné služby, a tudíž jejich zpracování spadá pod oprávněný zájem. Navíc se tato data nijak pravidelně nezpracovávají ani nepředávají třetím stranám. Z toho vyplývá, že riziko negativních dopadů takového zpracování a případného porušení zabezpečení takových dat pro uživatele internetu je zcela minimální. Vzhledem ke všem těmto okolnostem neplynou v tomto ohledu provozovatelům serverů z GDPR žádné zásadní nové povinnosti nad rámec obecných povinností, jako je přiměřené zabezpečení dat či informační povinnost.